" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค มอบหมายให้ทีมผู้บริหารเทศบาลฯ ผอ.ช่างและทีมงาน สำรวจแนวว่างท่อระบายน้ำ เป็นความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนดาวเรือง ชุมชนหนองแคเก่า และชุมชนระบายสิบ (ที่จัดสรรค์ของชนประทาน) และสั่งการให้จัดวางท่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นให้ประชาชนโดยเร็ว เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนก่อนฝนจะตกในหน้าฝนนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค จัดการแข่งขันฟุตบอล "หนองแคคัพ ครั้งที่24 " ประจำปี 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และประชาชนทั่วไป เพื่อให้นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่น เล่นกีฬาเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นผู้มอบถ้วยและประธานในพิธีปิด ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับประมงอำเภอหนองแค จัดกิจกรรม"ปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ" พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธี ณ ท่าน้ำริมคลองระพีพัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับประมงอำเภอหนองแค จัดกิจกรรม"ปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ" พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธี ณ ท่าน้ำริมคลองระพีพัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญประชาชนในเทศบาลตำบลหนองแค กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองแค ประจำปี ๒๕๖๒ โดยท่านสามารถเข้าไปกรอกได้ตามลิ้งค์ดังนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/y342ta

เนื้อหาอื่นๆ...