" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

              เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  อสม.ทต.หนองแคร่วมกันออกรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกำจัดลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนสายชมพัฒนาและชุมชนเศรษฐสัมพันธ์

iconpic