" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

          คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค ได้ร่วมเปิดกิจกรรม “คนหนองแคดูแลกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โดยได้กำหนดมาตรการและแนวทางให้ความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากการว่างงาน การขาดรายได้ ขาดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ด้วยการจัดหาข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่ได้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือในเขตพื้นที่ อำเภอหนองแค และจัดตั้งโรงครัวประกอบเลี้ยงอาหาร (ข้าวกล่อง) แจกผู้ที่ได้รับผลกระทบตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีในการดูแล เยียวยาประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหอประชุมและสนามหน้าที่ว่าอำเภอหนองแค ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

iconpic