" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

          ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจิรนทีเทศบาลตำบลหนองแค ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งขวา อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

 

iconpic