" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

       เทศบาลตำบลหนองแค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา  “ เราทำความดี เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างการตระหนักรู้การบริการสาธารณะ และจิตสำนึกในการดูแลสถานที่สาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้านตำบล และ สร้างจิตสำนึกในการดูแล  รักษา  พัฒนาพื้นที่ เพื่อสุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน โดยมีนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารจรินทีเทศบาลตำบลหนองแค

 

iconpic