" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองแค จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง นั้น กองสาธารสุขฯ ได้จัดทำเพิ่มอีก 10,908 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนเทศบาลตำบลหนองแคต่อไป

 

iconpic