" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

          ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมมือกับโรงพยาบาลหนองแค และกองสาธารณะสุขฯเทศบาลตำบลหนองแค จัดโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองแคทุกคนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลสุขภาพ และค้นหาผู้สูงอายุต้นแบบในการดูแลสุขภาพตัวเอง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะเจ้าหน้าที่ กรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชนทั้ง ๒๐ ชุมชน โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารจิรนทีเทศบาลตำบลหนองแค

 

iconpic