" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

เทศบาลตำบลหนองแคได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการฯ เพื่อให้ความรู้ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงอันตรายของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ อาคารจิรนทีเทศบาลตำบลหนองแค