" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

               ตามที่กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกันทำโครงการจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองแคที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้ทำการจองสิทธิ์ด้วยตนเองหรือจองสิทธิ์ได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหนองแคและโรงพยาบาลหนองแคได้ทุกวันในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

 

 

13612351508844