" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

เทศบาลตำบลหนองแค

          วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค ได้ทำการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลหนองแคอำนวยการในการรับสมัครในครั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของการรับสมัคร โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และเลือกตั้งวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔