" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพิสิทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองแค เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งจะมีการรับสมัครระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค