" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

ข่าวกิจกรรม

          วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี และคณะฯ ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล และนิเทศการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับเทศบาลตำบลหนองแค เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ อบต.กุ่มหัก อบต.หนองจระเข้ อบต.หนองโรง อบต.หนองแขม  และอบต.หนองปลิง ณ ห้องประชุมอาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค