" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแค โดยมี นายนฤนาท เมืองแสน ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการนายอำเภอหนองแค เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค