" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองแคได้ดำเนินการโครงการวันคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ได้แสดงความสามารถ ตลอดจนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ โดยมี นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร และสโมสรโรตารี่หนองแค เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค