" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองแคได้จัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา และนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ ๕ กล้า พ้นความรุนแรง” โดยมี นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในโครงการ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค