" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค โดยมี นายปิยะ เมฆสวัสดิชัย ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมสภา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้