" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

ข่าวกิจกรรม

         นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค และนายปิยะ เฆมสวัสดิชัย ประธานสภาเทศบาล ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น