" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค