ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการห้ามให้อาหารสัตว์ในสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค