" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ข่าวกิจกรรม

        วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน