" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

          วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการจัดประชุมคัดเลือกที่ปรึกษาประธานสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ อาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค โดยมี นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในการประชุม

 

iconpic