" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

          เช้าวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ออกดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ชนิดฝอยละอองติดรถยนต์ ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลหนองแครอบที่ ๓

 

iconpic