" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค โดยมี นายศุภรักษ์ รัตนศรีสมบัติ นายกสมาคมฯ นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมเป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

iconpic