" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

         วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย Big Cleaning Day  พร้อมด้วย นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค นายจิรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมี นายสุนทร เข็มนาค กล่าวรายงานผลการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออกในตำบลหนองแค ณ อาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค พร้อมทั้งร่วมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแค ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม.  ผู้นำชุมชน และประชาชน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินมาตรการควบคุมโรคร่วมกับ อสม. ภายใต้โครงการรณรงค์ “กำจัดลูกน้ำยุงลาย Big Cleaning Day” โดยมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน ในการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 

iconpic