" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ข่าวกิจกรรม

           วันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  มีการบันทึกแสดงผลการจับสลากเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแค ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค เนื่องจากการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแค ปรากฏว่ามีผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้งเท่ากัน อันเป็นเหตุให้มี สมาชิกสภาเทศบาลเกินจำนวน ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งที่ ๒ ดังนี้ ๑. นายสำราญ ทองสุข ๒. นายมานพ จารุทรรศน์พิมล ผลการจับสลากปรากฏว่า  นายสำราญ ทองสุข ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          ประกาศผลการนับคะแนน การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเเค อย่างไม่เป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเเค ดำเนินการส่งมอบหีบบัตร แบบพิมพ์เอกสาร วัสดุและอุปกรณ์ ให้กับ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ อาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองเเค

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแค ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. (การนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพิสิทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองแค เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันรับมอบวัสดุอุปกรณ์ และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค ณ อาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...