" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

-ข่าวกิจกรรม-

           เช้าวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ออกดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ชนิดฝอยละอองติดรถยนต์ (รอบที่ ๒) บริเวณชุมชน สหมิตรมงคล หนองแคเก่า หนองก้าง เจริญทรัพย์ ดาวเรือง เศรษฐสัมพันธ์ และสายชมพัฒนา โดยเน้นบริเวณชุมชนที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

           เช้าวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค โดยมี นายปิยะ เมฆสวัสดิชัย ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมสภา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

        เช้าวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง มาร่วมพิธีจำนวนมาก ณ บริเวณสนามหญ้าทางเข้าศูนย์ราชการ จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

          เช้าวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค นายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค และนายพิสิทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค เป็นเกียรติในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนสหมิตรมงคล โดยกองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        เช้าวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๓๐ น. เทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ออกดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ชนิดฝอยละอองติดรถยนต์ บริเวณ ชุมชนสหมิตรมงคล หนองก้าง เจริญทรัพย์ สายชมพัฒนา เศรษฐสัมพันธ์ วังสะพาน ตลาดโรงเจ เศรษฐบำรุง โดยเน้นบริเวณชุมชนที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...