" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่  ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองแค  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจระเข้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารจิรนทีเทศบาลตำบลหนองแค โดยมี นายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) โดยในช่วงเช้าได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ช่วงเย็นได้จัดพิธีวางพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

         วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี ๒๕๖๓ ณ อาคารจิรนทีเทศบาลตำบลหนองแค โดยมี นายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...