วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลหนองแค จัดโครงการวันสถาปนาเทศบาล  โดยเทศบาลตำบลหนองแคก่อตั้งมาแล้ว ๘๒ ปี  
ได้มีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเช้า และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดสำนักงาน บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการทุกกองฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พร้อมข้าราชการครู   เจ้าหน้าที่ทุกกองฝ่าย ชมรมผู้สูงอายุ คณะ อสม. ชมรมรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสตรีหนองแคเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรม งานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลหนองแค ประจำปี ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค จัดโครงการสายใยผูกพันวันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา เป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค โดยนายพิสิทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในโครงการมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และคณะผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามกีฬา) เทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับอำเภอหนองแค ดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ตามนโยบายของรัฐบาลโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมี นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอหนองแค ผอ /ศอ.จอส/พระราชทาน อำเภอหนองแค เป็นประธานในโครงการฯ นำโดยนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการทุกกองฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะ อสม. และบุคลากรในหน่วยงาน จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในศาสนสถาน ณ วัดสหมิตรมงคล ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
#โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
#ภาพข่าวงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในโครงการนวดแผนไทยสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชน อบรมสาธิตการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพกายและใจ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการฯ โดย น.อ.ทรงธรรม ศรีเงินดี ประธานสภาองค์กรชมชนตำบลหนองแคกล่าวรายงาน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงคงของมนุษย์ โอกาสนี้คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองแค ได้รับเกียรติจากวิทยากรกลุ่มงานแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลหนองแค มาให้ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสรรพคุณตัวยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมนำไปใช้เป็นการเบื้องต้นในครัวเรือนและขยายผลต่อไปในชุมชนต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เพิ่มโครงการนี้มีผู้สนใจร่วม จำนวน ๕๒ คน จัดรวม ๒ วัน ณ อาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...