" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

กองสวัสดิการสังคมฯ เทศบาลตำบลหนองแค จัดโครงการประชาคมการจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อได้เสนอปัญหา ความต้องการของชุมชนและนำกิจกรรมแผนชุมชน มาจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาและกำหนดไว้ภายใต้แนวทางการพัฒนาแต่ละด้านของแผนพัฒนาห้าปีเทศบาลตำบลหนองแค เพื่อให้เทศบาลฯ ได้นำไปแก้ไข ปรับปรุงแก่ชุมชนต่อไป โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารจิรนทีเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการฯ เทศบาลตำบลหนองแค จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญและพลังของผู้สูงอายุ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ยังสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่2 (พ.ศ.2545 - 2564) โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ อาคารจิรนที

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารอเนกประสงค์ อำเภอหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค มอบหมายให้ทีมผู้บริหารเทศบาลฯ ผอ.ช่างและทีมงาน สำรวจแนวว่างท่อระบายน้ำ เป็นความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนดาวเรือง ชุมชนหนองแคเก่า และชุมชนระบายสิบ (ที่จัดสรรค์ของชนประทาน) และสั่งการให้จัดวางท่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นให้ประชาชนโดยเร็ว เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนก่อนฝนจะตกในหน้าฝนนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...