Banner 02

2021.1.29 210129 4

covid 210129 2

covid 210129 3

covid 210129 4

S 13967466

 

 

 

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแค

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองแค เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

การปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง

กิจกรรม

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2566 ณสวนสาธารณะวัดเกาะกลาง
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2566 ณสวนสาธารณะวัดเกาะกลาง
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่งบประมาณสนับสนุนกองทุน สปสช. เทศบาลตำบลหนองแค
ให้โอวาทพนักงานในสังกัดพร้อมมอบเสื้อให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค

  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตำบลหนองแค

  • โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแค

  • โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

  • โครงการอบรมฟื้นฟูบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน

  • ประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆในชุมชนหนองแค

    ประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆในชุมชนหนองแค