" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

เทศบาลตำบลหนองแค แบ่งส่วนราชการออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้


1. สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล หรือกิจการที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
1.2 ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร์ฯ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานเทศกิจ


2. กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและการวางแผน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานนิติการ
2.3 ฝ่ายบริการงานและเผยแพร่วิชาการ
- งานประชาสัมพันธ์


3. กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน การงบประมาณ งานผลประโยชน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์
- งานแผนที่และภาษีฯ
3.2 ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและการบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน


4. กองช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา การสาธารณูปโภค และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
4.2 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
4.3 ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักร


5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
5.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพฯ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
-งานสัตวแพทย์
5.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ


6. กองการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
6.2 ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการเจ้าหน้าที่
6.3 ฝ่ายแผนงานและโครงการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
6.4 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานนิเทศการศึกษา
- งานกิจการนักเรียน
- งานกิจกรรมเด็ก เยาวชนและงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ


7. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
7.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
7.2 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานธุรการ
- งานสังคมสงเคราะห์ ฯ


8. การดำเนินการกิจการพาณิชย์
กิจการพาณิชย์ที่เทศบาลดำเนินการ คือ สถานธนานุบาล ซึ่งให้บริการประชาชนในการรับจำนำทรัพย์สิน อัตราดอกเบี้ยต่ำ