" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่บรรหารจัดการที่ดี

   5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม