แผนยุทธศาสตร์2561-2565

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่บรรหารจัดการที่ดี

   5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม