แผนยุทธศาสตร์2561-2565

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่บรรหารจัดการที่ดี

   5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม

กิจกรรม

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2566 ณสวนสาธารณะวัดเกาะกลาง
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2566 ณสวนสาธารณะวัดเกาะกลาง
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่งบประมาณสนับสนุนกองทุน สปสช. เทศบาลตำบลหนองแค
ให้โอวาทพนักงานในสังกัดพร้อมมอบเสื้อให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค

  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตำบลหนองแค

  • โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแค

  • โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

  • โครงการอบรมฟื้นฟูบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน

  • ประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆในชุมชนหนองแค

    ประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆในชุมชนหนองแค