วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา


เทศบาลตำบลหนองแค ได้ยึดแนวนโยบายของรัฐบาล วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและอำเภอ เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเทศบาล ดังนี้

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองแค
“ เมืองแห่งการพัฒนา  ประชารัฐร่วมใจ  บริหารโปร่งใส  นำสังคมไทยสู่สากล ”

*** พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น ***
1.การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
2.จัดวางระบบการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ
3.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการสาธารณสุข การศึกษา และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
7.ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพในชุมชน
8.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
9.ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ


*** จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ***
1.มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2.การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว มีไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอในการสัญจรไป-มาและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
4.ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ
5.ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง ได้รับการศึกษาและมีส่งเสริมการเรียนรู้
6.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการสาธารณะ
8.ส่งเสริมและรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจอาเซียน