ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


1.การคมนาคม/ขนส่ง
การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลหนองแคส่วนใหญ่เป็นการคมนาคมทางรถยนต์ ไม่มี การคมนาคมทางรถไฟ ทางอากาศและทางน้ำ สำหรับเส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง ติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นสายหลัก คือ ถนนหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน ส่วนถนนภายในเขตเทศบาลมีถนน ค.ส.ล. จำนวน 105 สาย รวมระยะทางยาว 34.12 กม. ถนนลาดยาง/ดินลูกรัง จำนวน 3 สาย รวมระยะทางยาว 1,599 กม. และถนนซอย/แยกซอยในเขตเทศบาล จำนวน 108 สาย รวมระยะทางยาว 35.72 กม.2-2

2.การไฟฟ้า
ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ปัจจุบันมีอัตราการใช้ไฟฟ้าครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาลตำบลหนองแค

3.การประปา
เทศบาลตำบลหนองแค ได้โอนกิจการการประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคหินกองเป็นผู้ควบคุมดูแลด้านประปาทั้งหมดในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลหนองแคเป็นหน่วยงานช่วยประสานในเรื่องการขอขยายเขตน้ำประปาไปยังชุมชนต่างๆ ที่ ยังไม่มีน้ำประปา ใช้ในเขตเทศบาล และมีโรงกรองน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค บนพื้นที่ 11 ไร่

4.การสื่อสารและการโทรคมนาคม
การสื่อสารและการโทรคมนาคมที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลหนองแค คือ โทรศัพท์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบริการโทรศัพท์หนองแค ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะมีโทรศัพท์ใช้สูงมากกว่าร้อยละ 90 และมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงในการส่งจดหมาย พัสดุภัณฑ์ ไปรษณียภัณฑ์ และธนาณัติ ฯลฯ

5.การจราจร
สภาพการจราจรในเขตเทศบาลโดยภาพรวมมีการคมนาคมขนส่งทางบกโดยเส้นทางรถยนต์เป็นเส้นทางหลักเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในปัจจุบัน ถนนที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลหนองแค คือ.-
1. ถนนพหลโยธิน เป็นเส้นทางผ่านใจกลางเทศบาล สามารถเดินทางไปกรุงเทพ ฯ ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง และเส้นทางนี้เชื่อมต่อกับถนนมิตรภาพ ไปยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจราจรทั่วไปไม่ติดขัด แต่หากอยู่ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งมีวันหยุด ติดต่อกันหลายวันจะมีปริมาณรถหนาแน่นมาก บางครั้งการจราจรจะมีรถติดเป็นระยะทางยาว
2. ถนนเศรษฐสัมพันธ์ เป็นถนนแยกจากถนนพหลโยธินเข้าสู่ตัวเมืองเป็นถนน สายหลักภายในเขตเทศบาล 2 ฝั่งถนนมีร้านค้า ตลาดสด ตลอดจนสถานที่ราชการ การจราจรในช่วงเช้าและเย็นจะมีปริมาณรถหนาแน่น
3. ถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย เป็นถนนแยกจากถนนพหลโยธิน ซึ่งทำหน้าที่สายหลักอีกสายหนึ่ง มีการสัญจรไปมาเช่นเดียวกับถนนเศรษฐสัมพันธ์ การจราจรไปมาสะดวก

 

การพาณิชยกรรม / การบริการ


การค้าส่งและค้าปลีก เป็นแหล่งรายได้ของเทศบาลตำบลหนองแค โดยมีศูนย์กลางการตลาดที่สำคัญ คือ ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแค ซึ่งเป็นตลาดที่มีการขายสินค้าด้านการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผัก ผลไม้ โดยเป็นสินค้าจากอำเภอหนองแค และอำเภอใกล้เคียง ประกอบด้วย


1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
ก.ตลาดสด 3 แห่ง
(เป็นของเทศบาลฯ 1 แห่ง เอกชน 2 แห่ง)
ข.ปั๊มน้ำมัน 13 แห่ง
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2559)


2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์
ก.สถานธนานุบาล 1 แห่ง
ข.โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง


3. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
ก.โรงแรม 2 แห่ง
ข.สถานที่ราชการ 11 แห่ง
ค.ธนาคาร 8 แห่ง
ง.ร้านอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 30 แห่ง (ไม่รวมแผงลอย)

กิจกรรม

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2566 ณสวนสาธารณะวัดเกาะกลาง
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2566 ณสวนสาธารณะวัดเกาะกลาง
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่งบประมาณสนับสนุนกองทุน สปสช. เทศบาลตำบลหนองแค
ให้โอวาทพนักงานในสังกัดพร้อมมอบเสื้อให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค

  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตำบลหนองแค

  • โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแค

  • โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

  • โครงการอบรมฟื้นฟูบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน

  • ประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆในชุมชนหนองแค

    ประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆในชุมชนหนองแค