ด้านสังคม


1.ประชากร
เทศบาลตำบลหนองแค มีจำนวนประชากรในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 12,830 คน แยกเป็นชาย 6,222 คน หญิง 6,608 คน จำนวนบ้าน 5,998 หลัง จำนวนครัวเรือน 5,998 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 2,566 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2559)
2.การศึกษา
ในเขตเทศบาลตำบลหนองแค มีสถาบันการศึกษารองรับความต้องการทางการศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน แยกเป็น

-สถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน


1.โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”
-สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลหนองแคจำนวน 5 โรงเรียน
1.1โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง
1.2โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร
1.3โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคลฯ
1.4โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
1.5โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
-สถานศึกษาสังกัดเอกชน จำนวน 1 โรงเรียน


1.โรงเรียนกลั่นวิทยา
ข้อมูลจำนวนครู / นักเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค
ประจำปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2558)

โรงเรียน จำนวนครูแยกตามลำดับ รวม  จำนวนผู้บริหาร จำนวนนักเรียนแยกตามระดับ รวม
อนุบาล ประถม มัธยม อนุบาล ประถม มัธยม
เทศบาล  1  นาเริ่งราษฎร์บำรุง 5 20 - 25 1 297 625 - 922
เทศบาล  2  วัดเสนานฤมิตร 2 8 8 18 1 132 181 147 460
เทศบาล  3  วัดสหมิตรมงคล 1 13 6 20 2 133 238 134 505
เทศบาล  4  หนองแคอนุสรณ์ 17 40 6 63 4 416 1,039 209 1,664
เทศบาล  5  วัดเกาะกลาง 3 12 7 22 2 101 163 123 387
รวม 28 93 27 148 10 1,079 2,246 613 3,938

 

3.ศาสนา


ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ มีวัดทางพุทธศาสนา จำนวน 5 แห่ง

4.วัฒนธรรมประเพณี
เทศกาลประเพณีที่สำคัญที่เทศบาลตำบลหนองแคได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ งานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเทศบาลฯ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน และงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเทศบาลฯ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี บริเวณริมคลองระพีพัฒน์ ซึ่งจะมีเรือยาวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่าง ๆ มาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทาน และเทศบาลตำบลหนองแค ได้จัดงานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ฯลฯ


5.การสาธารณสุข
5.1โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแค
- รัฐบาล จำนวน 1 แห่ง
- เอกชน จำนวน 1 แห่ง
5.2 ศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.หนองแค จำนวน 1 แห่ง
5.3 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.หนองแค สาขา 2 จำนวน 1 แห่ง
5.4 คลินิกเอกชน จำนวน 6 แห่ง

6.กีฬา นันทนาการ /พักผ่อน
6.1สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง
6.2สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง
6.3สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
6.4ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
6.5สวนสาธารณะ / สวนหย่อม จำนวน 4 แห่ง
6.6สนามเด็กเล่น จำนวน 6 แห่ง

7.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.1สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี 2558 (ม.ค.-ธ.ค.) จำนวน 81 ครั้ง
-ไฟไหม้หญ้า จำนวน 81 ครั้ง (ในเขตฯ 51 ครั้ง นอกเขตฯ 30 ครั้ง)
-ตลาดวังน้อย จำนวน 1 ครั้ง (นอกเขตเทศบาล)
-ไฟไหม้รถยนต์,ติดในรถ จำนวน 7 ครั้ง (ในเขตฯ 6 ครั้ง นอกเขตฯ 1 ครั้ง)
-ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 11 ครั้ง (ในเขตเทศบาล)(นอกเขตฯ 1 ครั้ง)
-ไฟไหม้โกดังเก็บสินค้า จำนวน 1 ครั้ง (นอกเขตเทศบาล)
-ไฟไหม้บ้านพักอาศัย จำนวน 2 ครั้ง (นอกเขตเทศบาล)
-ไฟไหม้ถังแก๊ส จำนวน 3 ครั้ง (ในเขตเทศบาล)
-ไฟเก็บกู้วัตถุระเบิด จำนวน 1 ครั้ง (ในเขตเทศบาล)
-งูเข้าบ้าน จำนวน 3 ครั้ง (นอกเขตเทศบาล)
7.2ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา
-ผู้เสียชีวิต - คน
-บาดเจ็บ - คน
-ทรัพย์สินมูลค่า - บาท
7.3รถดับเพลิง จำนวน 3 คัน แยกเป็น.-
ก.คันที่ 1 จุน้ำได้ 6,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2547 (ระพี 1)
หมายเลขทะเบียน บน 1601 สระบุรี ราคา 2,498,000 บาท
ข.คันที่ 2 จุน้ำได้ 2,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2525 (ระพี 3)
หมายเลขทะเบียน น 5401 สระบุรี ราคา 1,490,470 บาท
ค.คันที่ 3 จุน้ำได้ 4,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2540 (ระพี 4)
หมายเลขทะเบียน พ 1251 สระบุรี ราคา 1,701,300 บาท
7.4 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน แยกเป็น.-
ก.คันที่ 1 จุน้ำได้ 6,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2547 (ระพี 2)
หมายเลขทะเบียน 83-3243 สระบุรี ราคา 1,460,000 บาท
ข.คันที่ 2 จุน้ำได้ 12,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2524 (ระพี 5)
หมายเลขทะเบียน 82-4603 ราคา 620,000 บาท
ค.คันที่ 3 จุน้ำได้ 6,000 ลิตร ซื้อเมื่อ 2537 (ระพี 7)
หมายเลขทะเบียน 82-4605 ราคา 830,000 บาท
7.5 รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 4 คัน แยกเป็น.-
ก.ตรวจการณ์ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2525
หมายเลขทะเบียน สบ น 7254 ราคา 320,000 บาท
ข.ตรวจการณ์ 2 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
หมายเลขทะเบียน ผ 9667 ราคา 750,000 บาท
ค.ตรวจการณ์ 3 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548
หมายเลขทะเบียน กจ 357 ราคา 570,000 บาท
ง.ตรวจการณ์ 4 (รถจักรยานยนต์) ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2546
หมายเลขทะเบียน กยว 192 ราคา 57,200 บาท
7.6 รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน แยกเป็น.-
หมายเลขทะเบียน สบ 82-4604 ราคา 6,490,000 บาท
7.7 รถยนต์กำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548
หมายเลขทะเบียน 83-5474 ราคา 5,443,475 บาท
7.8 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 4 เครื่อง
7.9 วิทยุสื่อสารติดตั้งประจำที่ จำนวน 2 เครื่อง
7.10 วิทยุสื่อสารติดตั้งยานพาหนะ จำนวน 10 เครื่อง
7.11 วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 10 เครื่อง
7.12 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 11 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง
7.13 เครื่องสูบน้ำ ชนิดลากจูง จำนวน 3 เครื่อง ซื้อเมื่อ พ.ศ.2554
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ 160 แรงม้า ราคา 1,463,118 บาท
7.14 เครื่องสูบน้ำระบบเครื่องยนต์เบนซิน (ขนาด 6.9 แรงม้า 2 เครื่อง
ขนาด 6.5 แรงม้า 1 เครื่อง) จำนวน 3 เครื่อง
7.15 พนักงานดับเพลิง
(ไปช่วยราชการจำนวน 1 คน) จำนวน 35 คน
7.16 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
พลเรือน (อปพร.) จำนวน 220 คน

8. คำร้องต่าง ๆ จากประชาชน รอบปี 2558 (ม.ค.-ธ.ค.) จำนวน 221 ครั้ง ดังนี้
-ล้างตลาด,ดันท่อ,ล้างอาคารสถานที่ จำนวน 65 ครั้ง
-ส่งน้ำบ้านเรือนประชาชน จำนวน 94 ครั้ง
-พรมฝุ่น จำนวน 2 ครั้ง
-ตัดต้นไม้ จำนวน 41 ครั้ง (นอกเขต จำนวน 1 ครั้ง)
- รดน้ำสนามหญ้า จำนวน 2 แห่ง
- ตีรังต่อ จำนวน 4 ครั้ง
- สูบน้ำท่วมขัง จำนวน 1 ครั้ง
- งูเข้าบ้าน จำนวน 3 ครั้ง
- ดันท่อระบายน้ำ จำนวน 17 ครั้ง

กิจกรรม

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2566 ณสวนสาธารณะวัดเกาะกลาง
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2566 ณสวนสาธารณะวัดเกาะกลาง
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่งบประมาณสนับสนุนกองทุน สปสช. เทศบาลตำบลหนองแค
ให้โอวาทพนักงานในสังกัดพร้อมมอบเสื้อให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค

  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตำบลหนองแค

  • โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแค

  • โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

  • โครงการอบรมฟื้นฟูบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน

  • ประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆในชุมชนหนองแค

    ประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆในชุมชนหนองแค