" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

  เทศบาลตำบลหนองแค เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีประวัติการจัดตั้ง ดังนี้คือ เทศบาลตำบลหนองแค เดิมชื่อ เทศบาลตำบลหนองตาเดี้ยง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช 2483 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2483 สำนักงานเดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวซึ่งเช่าจากเอกชน ตั้งอยู่ที่ตลาดหนองแค บนคันคลองระพีพัฒน์ ต่อมาเทศบาลตำบลหนองตาเดี้ยงได้มีการขยายอาณาเขตเพิ่มขึ้นจากเดิม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2499 มีพื้นที่จำนวน 5 ตารางกิโลเมตร และในปีพุทธศักราช 2505 กรมชลประทานได้รื้อห้องแถวบนคันคลองระพีพัฒน์ทั้งหมด เทศบาลจึงไปเช่าอาคารเรียนที่โรงเรียนสุกกรี เป็นสำนักงานชั่วคราว และได้จัดซื้ออาคารเรียนดังกล่าวเป็นของเทศบาลเอง ในปีพุทธศักราช 2508 ได้รื้ออาคารดังกล่าวมาทำการจัดสร้างใหม่ในที่ดินของเทศบาล และในปีพุทธศักราช 2513 อาคารสำนักงานหลังเก่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากจึงทำการก่อสร้างอาคารใหม่ โดยขอกู้เงิน ก.ส.ท. จำนวน 600,000 บาท มาทำการก่อสร้างซึ่งเป็นอาคารสำนักงานหลังปัจจุบันนี้ โดยสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองแค ประกอบด้วย


1.สภาพทั่วไป


1.1 ที่ตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง
เทศบาลตำบลหนองแค ตั้งอยู่ในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ ประมาณ 86 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสระบุรี ประมาณ 21 กิโลเมตร มีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองไข่น้ำ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค


1.2 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม
- สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลหนองแค พบว่ามีลักษณะที่หลากหลายกล่าวคือ มีทั้งประกอบการด้านพาณิชยกรรม การเกษตรกรรม และทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
- สภาพทางสังคม
ประชาชนโดยรวม มีลักษณะของความเป็นไทยโดยดั้งเดิม รักสงบ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี มีความสมัครสมานสามัคคี ผสมผสานเป็นพวกเดียวกันได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ ยังได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน