Bw1ประวัติความเป็นมา
             เทศบาลตำบลหนองแค   เดิมชื่อเทศบาลตำบลหนองตาเดี้ยงจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พุทธศักราช   2483   สำนักงานเดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  ซึ่งเช่าจากเอกชนตั้งอยู่ที่ตลาดหนองแคบนคันคลองระพีพัฒน์  ต่อมาเทศบาลตำบลหนองตาเดี้ยง   ได้มีการขยายอาณาเขตเพิ่มขึ้นจากเดิม เมื่อวันที่   3 เมษายน 2499 มีพื้นที่จำนวน 5   ตร.กม.และในปีพุทธศักราช 2505   กรมชลประทานได้รื้อห้องแถวบนคันคลองระพีพัฒน์ทั้งหมดเทศบาลจึงไป   เช่าอาคารเรียนที่โรงเรียนสุกกรีเป็นสำนักงานชั่วคราว และได้จัดซื้ออาคารเรียน    ดังกล่าวเป็นของเทศบาลในปี พ.ศ.2508 ได้รื้ออาคารดังกล่าวมาทำการ  จัดสร้างใหม่  ในที่ดินเทศบาลและในปีพ.ศ. 2513 อาคารสำนักงาน  หลังเก่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก  จึงทำการก่อสร้างอาคารใหม่  โดยขอกู้เงิน  ก.ส.ท. จำนวน600,000 บาท มาทำการ ก่อสร้างซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน   หลังปัจจุบัน
เทศบาลตำบลหนองแค ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีอยู่ห่างกรุงเทพมหานคร 86 กม. และอยู่ห่างจังหวัดสระบุรี 21 กม.

Logo w100x100ตราสัญลักษณ์
สำหรับดวงตราประจำเทศบาลตำบลหนองแคตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเทศบาลมาจนถึงปัจจุบัน
1. ดวงตรา ตราพญานาคพ่นน้ำ ความหมายของดวงตรา คือ เทศบาลเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชน   ประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่  และมีสีประจำเทศบาลเป็นสีเขียวใบไม้
2. ดวงตรา รูปพระพุทธฉาย ความหมายของดวงตรา คือ พระพุทธฉาย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ของจังหวัดสระบุรี  และมีสีประจำเทศบาลเป็นสีเขียวใบไม้
3. ดวงตรา รูปพระพุทธฉาย   แต่เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลหนองตาเดี้ยงเป็นเทศบาลตำบลหนองแค  ความหมายของดวงตรายังคงเหมือนเดิม คือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง  ของจังหวัดสระบุรี  และมีสีประจำเทศบาลเป็นสีเขียวใบไม้

 

 

1.สภาพทั่วไป

2.สภาพสังคม

3.บริการขั้นพื้นฐาน

4.สาธารณูปโภค

5.ผลิตภัณฑ์ชุมชน

6.สถานที่สำคัญในชุมชน

7.สถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรม

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2566 ณสวนสาธารณะวัดเกาะกลาง
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2566 ณสวนสาธารณะวัดเกาะกลาง
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่งบประมาณสนับสนุนกองทุน สปสช. เทศบาลตำบลหนองแค
ให้โอวาทพนักงานในสังกัดพร้อมมอบเสื้อให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค

  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตำบลหนองแค

  • โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแค

  • โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

  • โครงการอบรมฟื้นฟูบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน

  • ประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆในชุมชนหนองแค

    ประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆในชุมชนหนองแค