แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียน

 - ประชาชนร้องเรียนด้วยตัวเอง

 - ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 036-340558 , 036-340589

 - ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแค Facebook เทศบาลตำบลหนองแค