เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

 2. จัดวางระบบการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ

 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการสาธารสุข การศึกษา และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 5. อนุรักษ์ให้ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 6. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มเข็ง พึ่งพาตนเองได้

 7. ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพในชุมชน

 8. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 9. ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฎิบัติงานให้เพียงพอ