หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 - ดำเนินการตามแบบอัตรากำลังของเทศบาลตำบลหนองแคและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง