รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 - รายงานผลการรับการอบรมให้คณะผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทราบ