นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในสังกัด

 2. การสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถเข้าสู่องค์กร

 3. การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 4. การประเมินผลการปฎิบัติงานอย่างเป็นธรรม

 5. การดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

 6. ส่งเสริมพนักงานให้เติบโตภายในองค์กรตามศักยภาพ