ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 036-340588 , 036-340589

 - ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแค , Facebook เทศบาลตำบลหนองแค