ข้อมูล ITA  

 

1 F 143โครงสร้าง

2 F 95ข้อมูลผู้บริหาร

3 F 216อำนาจหน้าที่

4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5 ข้อมูลการติดต่อ

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7 ข่าวประชาสัมพันธ์

8 ถาม & ตอบ

9 โซเชียลเน็ตเวิร์ก (เฟสบุ๊ค)

10 แผนดำเนินงานประจำปี

11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13 คู่มือมาตราฐานการปฎิบัติงาน

      - 13.1 คู่มือปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

14 คู่มือมาตราฐานการให้บริการ

15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17  E–Service (ระบบยื่นคำร้องออนไลน์)

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21 แผนการจัดซื้อจีดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         - แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

      

26 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล

           - (26.1)ประกาศอัตรากำลัง

          - แผนเส้นทางความความก้าวหน้าในสายอาชีพ

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘

       - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

       - ประกาศคณะกรรมการหนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖)

       - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑

 

       - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒tbo

        - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

       - ประกาศคณะกรรมการหนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓

       - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘

       - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

       - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

       - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

29 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี

32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

42 มีการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน