การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 มีการจัดงานประจำปี เช่น

 - งานทำบุญขึ้นปีใหม่

 - งานประเพณีสงกราณ

 - งานประเพณีลอยกระทง