การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   - เปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆโดยการประกาศในหน้าเว็ป หรือผ่านท่างเพจ Facebook