การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 - จัดวางระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปฎิบัติงานในด้านต่างๆ