การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 - มีการตรวจสอบการปฎิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ