การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ